ระบบแจ้งเตือน
สภาพภูมิอากาศบริเวณ บน.46
เพื่อป้องกันโรคลมแดด

คำแนะนำ:

ดูกราฟสถิติ สภาพอากาศปัจจุบัน